تشخیص در طب چینی


Dr. Ansari 7 تیر 1399 دقیقه مطالعه
تشخیص در طب چینی

طـب چینی بـر تعـادل به‌عنـوان کلید سـلامتی تأکید دارد

««« تعـادل بیـن اسـتراحت و ورزش، تعـادل در رژیـم غذایـی، فعالیـت جنسـی و آب و هـوا.
هرگونه عـدم تعادل درازمـدت می‌توانـد منجـر بـه بیماری گـردد. بـرای مثال:
⁦✔️⁩ اسـتراحت بسـیار زیـاد (ورزش ناکافی) یـا فعالیت فیزیکی بسـیار زیـاد
⁦✔️⁩ کار بیش‌ازحـد
⁦✔️⁩ رابطۀ جنسـی بسـیار زیاد یا ناکافی ⁦
✔️⁩ رژیم غذایی نامناسـب

✔️ عـدم تعادل در هیجان‌های زندگـی

✔️ و شـرایط اقلیمـی نامعتدل همگـی می‌توانند علل بیمـاری واقـع شـوند.


ایـن تعـادل در همـه افـراد نسـبی اسـت؛ آنچـه بـرای فرد بـه معنـای ورزش به میزان بسـیار زیـاد اسـت، ممکن اسـت برای فـرد دیگری کافی نباشـد؛ آنچـه ممکن اسـت بـرای فردی کـه درگیـر فعالیت ذهنی در شـغلی کـه اغلـب مسـتلزم نشسـتن پشـت میز اسـت، پرخـوری محسـوب شـود، می‌توانـد برای تغذیه فردی که درگیـر انجـام فعالیت‌هـای فیزیکی سـنگین اسـت، غذای بسـیار اندکی باشـد. ⁦
تشـخیص علـت ناهماهنگـی حائـز اهمیت اسـت، زیرا تنهـا بـا انجام این تشـخیص اسـت کـه می‌توانیم بـه بیمار توصیـه کنیـم چگونه از آن اجتنـاب ورزد، آن را به حداقل میـزان ممکـن برسـاند یا از بازگشـت آن ممانعـت به عمل آورد. ⁦
⁩ اگـر درمـان بـدون بررسـی علـت بیماری ارائه شـود، همانند آب ریختن در ظرف سـوراخ اسـت (برگرفته از کتاب مبانی جامع طب سوزنی، جلد دوم، صفحه ۳۹، مترجم: دکتر عباس انصاری)»»»

علائم گوش ها در تشخیص وضعیت بیمار
علائم ناخن ها در تشخیص وضعیت بیمار
علائم چشم ها در تشخیص وضعیت بیمار
علائم لب ها و دهان در تشخیص وضعیت بیمار

تشخیص وضعیت بیمار بر اساس تغییر در چشم، گوش، لب ها و دهان، ناخن ها، رنگ چهره و …، نیاز به تأیید توسط روش های تشخیصی دیگر مثل تشخیص از طریق نبض، معاینه، پرسش از بیمار و … دارد؛ بنابراین، وجود هر یک از علائم ذکرشده به تنهایی نمی تواند دال بر مشکل در اعضای داخلی فرد باشد. تشخیص صحیح و قطعی تنها از فرد ماهر در این زمینه بر می آید.

Instagram: @dr.abbas_ansari

telegram: @DrAnsariClinic

021-26767205

0910-6642920

برچسب‌ها :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Rating*