عملکردهای کبد و مشکلات مربوط به آن


Dr. Ansari 17 آذر 1399 دقیقه مطالعه
عملکردهای کبد و مشکلات مربوط به آن

کبـد، عملکردهـای مهم بسـیاری ازجمله ذخیـره خون دارد کـه جریـان روان چـی (انرژی حیاتی بدن) در سرتاسـر بـدن را تأمیـن و اقامتگاهـی بـرای روح آسـمانی فراهـم می آورد، خون کبد بـرای تغذیـه ماهیچـه، تانـدون و رباطها بسـیار مهم اسـت و ازایـنرو امـکان فعالیت هـای فیزیکـی را نیز فراهـم می آورد و خـون را بـرای رحـم ذخیـره و قاعدگـی منظـم را تضمیـن می کند. جریـان روان چـی کبـد بـرای تمـام فرآیندهای فیزیولوژیـک در هـر عضو و هر بخش از بدن ضروری اسـت.

کبـد و به ویژه خـون کبد در توانایی ما در بازیابی انرژی نیـز نقـش دارد و بـه مقاومـت بدن بـه عوامل بیمـاریزای خارجی کمـک می کند. درحالیکه برنامه ریزی در سـطح فیزیکی بازتـاب جریـان روان چـی کبـد اسـت کـه تمـام اعضا را تحـت تأثیـر قـرار میدهد، در سـطح ذهنـی و روانـی، کبد توانایـی و ظرفیـت مـا را در برنامه ریزی و تشـخیص مسـیر زندگـی تحـت تأثیر قـرار می دهد.

عملکردهای کبد:
• خون را ذخیره می کند
• جریان روان چی را تأمین می کند
• رباط ها را کنترل می کند
• در ناخنها آشکار می شود
• به درون چشمها باز می شود
• گریه را کنترل می کند
• اقامتگاه روح آسمانی است
• به وسیله خشم متأثر می شود

کبـد مهمتریـن عضو ذخیره سـازی خون اسـت و با این عمـل، حجـم خون کل بدن را در هـر زمان تنظیم می کند. عملکرد کبد در ذخیرهسـازی خون سـه جنبـه دارد:
• حجم خون را بسـته به حالت اسـتراحت و فعالیت تنظیـم می کند
• قاعدگی را تنظیم می کند
• چشمها و رباط ها را مرطوب نگه می دارد

تاثیر خون کبد بر قاعدگی

ارتباط جریان روان چی کبد با وضعیت هیجانی عملکـرد کبد در تأمین جریـان روان چی، تأثیر عمیقی بـر وضعیت هیجانی فرد دارد. مادامیکـه جریان روان چی کبـد در بعـد جسـمی بـه فعالیتهـای فیزیولوژیـک تمام اندامهـا کمـک میکند، در سـطح ذهنی-هیجانـی زندگی هیجانـی متعـادل را بـرای فـرد تضمیـن خواهد کـرد.

اگـر جریان چی کبد روان باشـد، چـی به صورت طبیعی جریـان دارد و فـرد زندگی هیجانی متعادلی خواهد داشـت. اگـر ایـن عملکـرد مختل شـود، جریان چی مسـدود شـده، چـی متوقـف م یشـود و عدم تعـادل هیجانی، افسـردگی یا خشـم سرکوب شـده را باعث می شـود که با علائم جسـمی همچـون اتسـاع شـکم و هیپوکندریـوم، احسـاس فشـار در قفسـۀ سـینه و احسـاس توده در گلو همراه اسـت. در زنان ممکـن اسـت تنشهـای قبـل از قاعدگـی مثل افسـردگی، تحریک پذیـری و تـورم پسـتانها را به همراه داشـته باشـد. ایـن وضعیت دوطرفه اسـت؛ بـدان معنا کـه عملکرد مختل شـده کبـد منجر به تنـش و ناکامی هیجانی شـده و متعاقبا زندگـی هیجانی ناخوشـایندی (سـخت) که فـرد در ادامه با ناکامی یا خشـم سرکوب شـده تجربه می کنـد، عملکرد کبد
را مختـل کرده و آسـیب به جریان روان چـی را در پی دارد

تظاهر وضعیت کبد در ناخن ها

کبد به وسیله خشم تحت تأثیر قرار می گیرد
خشـم احساسـی اسـت که رابطۀ نزدیکی بـا کبد دارد. خشـم بهصـورت یـک حـس وسـیع تعبیـر میشـود کـه شـامل ناامیدی، رنجش، خشـم سرکوبشـده و غیظ است.
خشـم (Anger) به ویژه زمانی که سـرکوب شود باعث رکود چی کبد میشـود. خشـمی که خالی می شـود، اغلب باعـث افزایـش یانگ کبد یا آتش کبد می شـود

یکی از علل قرمزی چشم ها می تواند گرمای کبد باشد

ازآنجاکـه رابطـۀ بیـن احسـاس و انـدام مرتبـط با آن دوطرفـه اسـت، پـس هر حالتـی از خشـم میتواند موجب بیمـاری کبـد شـود و بالعکـس بیمـاری کبـد نیـز ممکـن اسـت باعـث تحریک پذیـری فرد شـود.

ناهماهنگی کبد می تواند علت صدای بلند یا فریاد گونه فرد باشد

کبد عضو ثبات قدم است
چنانکـه در زمـان بیمـاری، چـی کبـد به آسـانی دچار فزونـی یـا رکـود شـود و یانـگ کبـد بـه سـمت بـالا زبانه بکشـد، باعـث تحریکپ ذیری و عصبانیت میشـود. در فرد سـالم این نوع انـرژی برخاسـته از کبـد می تواند باعث خلاقیـت و ثبـات قـدم بالای فرد شـود. بـه همیـن دلیـل در طـب چینـی گفتـه میشـود کبد سـالم میتوانـد به فرد ثبـات قدم و روحی تسـخیرناپذیر و باجرئـت بدهد. این ویژگی روحی و شـخصیتی در شـخص بـه وضعیـت چـی کبـد و چی کیسـۀ صفرا وابسـته اسـت.
درواقـع تنهـا تجلی کمبود چـی کبد (الگـوی غیرمعمول) در سـطح شـخصیتی، مثـل کـم رو بـودن، فقـدان قـدرت تحلیـل، تردید و نداشـتن جرئت و شـهامت اسـت.

منبع: کتاب «مبانی جامع طب چینی»- جلد اول: صفحات 209-222، مترجم: دکتر عباس انصاری

📞021-26767205
📱09106642920
🌐www.DoctorAnsari.com
🌐www.AuriculoTherapy.ir
🌐www.LaserAcupuncture.ir
🌐www.DoctorAnsari.ir
Telegram:
 @DrAnsariClinic

www.Instagram.com/dr.abbas_ansari

جهت خرید کتاب می توانید به شماره های فوق تماس حاصل فرمایید

برچسب‌ها :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Rating*