درمان نگرانی و استرس


Dr. Ansari 2 مرداد 1399 دقیقه مطالعه
درمان نگرانی و استرس

هیجانـات، محرک‌هـای ذهنـی هسـتند کـه زندگـی عاطفـی ما را تحـت تأثیر قرار می‌دهند. در شـرایط نرمال، هیجانـات علت بیماری نیسـتند. انسـان به‌نـدرت می‌تواند از خشـم، ناراحتـی، آزردگـی، نگرانـی و هـراس در زندگی روزانـه خـود اجتنـاب کنـد، امـا ایـن حالت‌هـا منجـر بـه هیچ‌گونـه ناهماهنگـی نخواهنـد شـد. بـرای مثـال، مرگ یکی از خویشـاوندان احسـاس بسـیار طبیعی غم و سـوگ را برمی‌انگیـزد.


هیجانـات تنهـا زمانی که بسـیار طولانی‌مدت و شـدید باشـند، موجـب بیمـاری می‌شـوند؛ تنهـا زمانی کـه ما در وضعیـت هیجانـی خاصـی بـرای مدتـی طولانـی (ماه‌هـا یـا سـال‌ها) قـرار می‌گیریـم، هیجانـات منجـر بـه بیماری می‌شـوند.
به‌عنوان مثال، اگر موقعیت خانوادگی یا شـغلی خاصـی باعث خشـم و ناراحتی مداوم ما گـردد، این امر بر کبد اثر گذاشـته و موجب ناهماهنگی داخلی می‌شـود. در مـوارد معـدودی، هیجانـات در مدت‌زمان بسـیار کوتاه نیز می‌تواننـد موجـب بیمـاری شـوند به شـرطی کـه به‌اندازۀ کافی شـدید باشـند. شوکه شـدن یا حالت شـوک بهترین نمونـۀ چنین موقعیتی اسـت.

اثرات نگرانی بر بدن

نگرانـی یکـی از شـایع‌ترین علـل هیجانـی بیمـاری در جامعـۀ مـا اسـت. تغییـرات اساسـی و بی‌نهایـت سـریع اجتماعـی کـه در دهه‌هـای گذشـته در جوامـع غربـی رخ داده‌‌ نوعـی ناامنـی در همۀ حوزه‌های زندگـی ایجاد کرده اسـت، به‌طوری‌کـه تنهـا یـک حکیـم دائوئیسـت می‌تواند از نگرانـی مصـون بمانـد! البتـه افرادی نیز وجـود دارند که بـه دلیـل ناهماهنگـی قبلی موجـود در اعضای داخلی، حتـی در مـورد رویدادهای بسـیار جزئی در زندگی بسـیار مسـتعد نگران شـدن هسـتند. برای مثال، افراد بسیاری به نظر می‌رسـند که دارای تنش و نگرانی زیادی هسـتند. در بررسـی‌های دقیق‌تـر راجـع به شـغل و زندگـی خانوادگی آن‌هـا، اغلـب هیـچ نکتـۀ قابـل ذکـری آشـکار نمی‌شـود.


نگرانـی باعـث گـره خـوردن چی (انرژی) می‌شـود و ریه‌هـا و نیـز طحـال را تحـت تأثیـر قـرار می‌دهـد. بـر ریه‌هـا اثـر می‌گـذارد، زیرا هنگامی‌کـه فـردی نگران اسـت، تنفس وی عمیق نیسـت؛ و بـر طحـال اثـر می‌گـذارد زیرا این عضو مسـئول تفکر و اندیشـه اسـت.


علائـم و نشـانه‌هایی کـه توسـط نگرانی ایجاد می‌شـوند، بسـته بـه اینکـه ریه‌هـا یا طحـال را تحـت تأثیر قـرار دهند، متفـاوت خواهند بود:

اگر نگرانی بـر ریه‌ها اثر بگذارد، موجب احسـاس ناراحتـی در قفسـۀ سـینه، کوتاهی نفـس خفیف، گرفتگی شـانه‌ها، گاهی سـرفه‌های خشـک، صـدای ضعیف، آه کشـیدن و صـورت رنگ‌پریـده می‌شـود.
اگـر نگرانـی بـر طحال اثـر بگـذارد، ممکن اسـت موجب کم‌اشـتهایی، احساس ناراحتی خفیف در ناحیه اپیگاستریوم، درد شـکم و نفخ، خسـتگی و چهره رنگ‌پریده شود. در مـواردی که شـخص هنگام غـذا خوردن نگران باشـد، نگرانـی بر معده نیز اثر می گـذارد.


نگرانـی نیـز ماننـد همـۀ هیجانـات دیگر بر قلـب تأثیر می‌گـذارد و منجـر بـه رکـود چـی (انرژی) قلب می‌شـود. ایـن امر باعث تپش قلب، احسـاس گرفتگی خفیف در قفسـۀ سینه و بی‌خوابـی خواهد شـد.

تخلیص از کتاب «مبانی جامع طب چینی»، فصل 20، مترجم: دکتر عباس انصاری

طب سوزنی طبی کل نگر است که با انجام آن کلیه سیستم های جسمی و ذهنی بدن به تعادل برمی گردند. اگر دچار یکی از علائم جسمی ذکر شده در بالا هستید، اما در عین حال دائما مضطرب و نگران می باشید، طب سوزنی بهترین گزینه برای درمان همزمان مشکلات جسمی و ذهنی شما است. همچنین در روشی به نام لیزرآکوپانچر نقاط طب سوزنی با لیزر کم توان تحریک می شوند که نسبت به طب سوزنی سنتی موثرتر و کاملا بدون درد و عارضه است.

www.Instagram.com/dr.abbas_ansari

Telegram: @DrAnsariClinic

021-26767205 , 09106642920

برچسب‌ها :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Rating*