تاثیر کافئین بر افزایش ضربان قلب ، ایجاد بیخوابی ، افسردگی ،دمای بدن ، آنزیمها ،اضطراب ،عدم تعادل

تاثیر کافئین روی قلب کافئین بطور گسترده در بسیاری از نوشیدنیها مثل قهوه ،چای و نوشیدنیها به کار می رود. کافئین بطور طبیعی در برگها و دانه های گیاهان گوناگون وجود دارد . اگر در نظر بگیرید که [...]