کتاب “مرجع تشخیص پزشکی از طریق زبان”، ترجمه دکتر عباس انصاری به زودی چاپ می شود.

 »جنبه های مختلف تشخیص از طریق زبان»، «نحوه معاینه زبان»، «علائم زبانی»، «اصول هشتگانه در تشخیص از طریق زبان»، «رنگ و شکل بدنه و پوشش زبان» از جمله مباخث ذکر شده در کتاب “مرجع تشخیص پزشکی [...]